ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ" МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3.3. Учні мають право на:

- вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріальною технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- участь в обговоренні і внесенні власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського i особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати i бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

Витяг із протоколу загальношкільної конференції Мереф’янського медичного ліцею від 28. 08. 2008

Єдині вимоги до учнів ліцею

1. Прихід учнів до ліцею

1.1. Учні приходять до ліцею не пізніше ніж за 15 хви­лин до першого дзвінка. Учні, які прийшли після першою дзвінка, вважаються такими, що запіз­нилися.

1.2. При вході до ліцею учні витирають ноги, вітаються з учи­телями, технічними працівниками, товаришами. У гардеробі зніма­ють верхній одяг, перезуваються у змінне взуття, яке зберігається у сумках-пакетах у спеціально від­ведених для цього місцях.

1.3. Зовнішній вигляд при ви­ході із гардероба оцінює черговий учитель чи адміністратор і робить, якщо це потрібно, відповідні за­уваження.

1.4. Учні, які спізнилися, запи­суються у «Підсумках чергування за день» черговим учителем чи ад­міністратором і отримують запис про спізнення у щоденник.

1.5. Категорично забороняється приносити до ліцею речі, які не мають відношення до занять.

2. Єдині вимоги до зовнішньоговигляду ліцеїста

2.1. Ліцеїст повинен з'являтися до ліцею у шкільній формі, яка є обов'язковою, згідно з Указом Президента України від 02.06.1996 р.

2.2. Шкільна форма має бути бездоганно випрана та випра­сувана.

2.3. Взуття повинно бути в тон костюма, у дівчаток — на неви­сокому підборі.

2.4. Зачіска повинна бути охай­ною, сучасною. Не допускаються зачіски «під нуль», «під панка».

2.5. Ліцеїст повинен мати чисту носову хустинку, гребінець.

2.6. Учень зобов'язаний слідку­вати за чистотою тіла, рук, зубів, носа. Нігті повинні бути коротко підстрижені, фарбувати не дозво­ляється.

2.7. Яскраві прикраси, косме­тика заборонені.

2.8. На свята ліцеїсти мають бути одягнені урочисто. На ве­чори відпочинку, дискотеки доз­воляється святковий одяг (скром­ний, дитячого фасону).

2.9. На уроках фізкультури, одяг і взуття повинні бути відповідними.

2.10. При розмові зі стар­шими ліцеїст повинен встати. Руки в кишенях тримати не доз­воляється. На запитання відпові­дати спокійно, не сперечатися.

2.11. У ліцеї категорично за­бороняється палити.

2.12. Не допускається вжи­вання нецензурних слів.

3. Вимоги до учнів на уроці

3.1. Після першого дзвінка учні повинні зайняти своє місце за пар­тою, приготувати все необхідне до уроку. На парті не повинно бути нічого зайвого.

3.2. Учні вітають учителя стоячи.

3.3. Черговий учень чітко до­повідає вчителю про відсутніх і готовність класу до уроку.

3.4. Для відповіді учень вихо­дить до дошки, подаючи педагогу щоденник.

3.5. У деяких випадках мож­лива відповідь учнів з місця, сто­ячи чи сидячи. Цей порядок ви­значає вчитель.

3.6. Учень, який бажає від­повісти чи щось запитати у вчи­теля, зобов'язаний підняти руку. Привертати до себе увагу вчителя іншим способом забороняється.

3.7. Відповідаючи, учень стоїть біля дошки обличчям до класу. Го­ворити потрібно голосно, чітко, не поспішаючи. На дошці пише охайно, розбірливо. Під час від­повіді користується указкою.

3.8. Під час уроку, сидячи за ро­бочим столом, учень зобов'язаний слідкувати за поставою, нахилом голови, розташуванням ніг. Учень зобов'язаний виконувати розпо­рядження вчителя стосовно пра­вильної постави.

3.9. Підказки, списування ка­тегорично заборонені.

3.10. Урок вважається закін­ченим лише після слів учителя: «Урок закінчено». Учні встають і спокійно виходять, попередньо підготувавши все необхідне до на­ступного уроку.

3.11. Порушення цих правил фіксуються вчителем у журналі обліку поведінки учнів і записуються зауваження у щоденник учня.

4. Вимоги до учнів щодо дотримання ними культури навчальної праці.

4.1. Підручники, зошити, словники, щоденники учнів повинні бути обгорнені.

4.2. Письмове приладдя учня — це: олівець, лінійка, гумка, а також приладдя для ви­конання завдань з геометрії, об­разотворчого мистецтва. Нічого зайвого на парті не повинно бути.

4.3. Зошити учня повинні бути чистими, охайними, з відведеними полями, правильно, грамотно і охайно підписаними.

4.4. Не дозволяється починати новий зошит, якщо не використа­ний повністю старий.

4.5. Обов'язково дотримуватися червоного рядка, полів, за­пису дати.

4.6. Зошити зберігаються в спеціальній папці.

4.7. Учень повинен мати по два робочих зошити і по одному для контрольних робіт з української та іноземних мов, математики. З інших предметів — по одному робочому зошиту і по одному для контрольних робіт. З іноземних мов учні ведуть словники.

4.8. Усі записи в зошитах і щоденниках ведуться чітко, охайно, розбірливим почерком.

4.9. Щоденник учня повинен бути в обкладинці, без різних при­крас і зображень. Записи ведуться згідно з інструкціями. Щотижня підписується батьками.

4.10. Не дозволяється вити­рати, замальовувати написане в зошитах, щоденниках, виривати сторінки.

4.11. Неправильно написане повинно бути охайно закреслене однією лінією.

5. Правила поведінки під час перерв

5.1. Перерва для учня розпочи­нається лише після слів учителя «Урок закінчено».

5.2. Учень зобов'язаний:

5.2.1. Чітко та своєчасно виконувати вимоги чергових учнів та вчителів.

5.2.2. На перервах поводити себе тихо, спокійно. Голосно роз­мовляти, кричати, бігати по сходах і коридорах категорично за­боронено.

5.2.3. Виявляти повагу до стар­ших, поступатися їм дорогою, місцем.

5.2.4. Не ображати молодших за себе.

5.2.5. Культурно поводити себе в їдальні. Виконувати пра­вила користування ножем, виделкою, серветкою.

5.2.6. Обов'язково дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог (мити руки з милом, користуватися серветкою чи рушничком).

5.2.7. Після вживання їжі прибрати за собою брудний посуд, поставити на місце стілець, подя­кувати людям, які нагодували.

6. Обов'язки чергового по класу

Черговий учень зобов'язаний:

6.1. Прийти до ліцею за 15 хвилин до дзвінка.

6.2. Провітрити клас (до уроків і після кожною уроку) і підготувати все необхідне для навчального процесу: крейду, чисту дошку, ретельно вимиту ганчірку.

6.3. Перед початком кожного уроку доповісти учителю про відсутніх учнів і готовність класу до уроку.

6.4. Слідкувати за наявністю журналу обліку поведінки учнів під час уроку і санітарного стану класу. На початку уроку подати його вчителю.

6.5. Після уроків провітрити клас, ретельно вимити дошку, порівняти стільці та парти, витерти пил на вікнах, партах, столі вчителя, підібрати папірці на підлозі, полити квіти.

6.6. Виконавши всі обов'язки, доповісти про це черговому вчи­телю, здати йому журнал обліку поведінки учнів і санітарного стану.

6.7. Отримавши оцінку за чергування, може вважати себе вільним.

/Files/images/dbfff.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 216

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.